Gradski muzej Sombor

Uputstvo za predaju radova za Godišnjak

Uredništvo Godišnjaka Vas poziva da za broj 6, za 2012. godinu dostavite svoj prilog.

Godišnjak Gradskog muzeja, Sombor je zbornik stručnih tekstova (studija, prikaza, ogleda, građe, komentara, kritika, osvrta, terenskih i drugih izveštaja i drugih stručnih tekstova) iz oblasti: arheologije, numizmatike, istorije, etnologije i antropologije, istorije umetnosti (likovne, primenjene i arhitekture), tematski vezanih za teritoriju koju pokriva svojom delatnošću i druge opšte stručne tekstove koji su u skladu sa njegovom osnovnom delatnošću (pedagogije, novih umetničkih medija, muzeologije, muzeografije i muzejske dokumentacije, konzervacije i zaštite muzejskih predmeta).

Godišnjak se štampa u crno-beloj štampi ćirilicom / latinicom na srpskom jeziku (sa rezimeom na engleskom jeziku), na jeziku autora / na jednom od svetskih jezika (rezime na srpskom).

Prijave radova se dostavljaju do 25. maja 2012. godine sa naznačenom temom, ukoliko je moguće, obimom rada, brojem i vrstom ilustracija, a konačna verzija rada do 1. jula 2012. godine, uredniku Godišnjaka Draganu Radojeviću (Gradski muzej, Trg Republike 4, 25000 Sombor).

1. Tekst

Stručni tekst obraditi kompjuterski u Word-u, fontom Times New Roman, bez umetnutih ilustracija, okvira, tekst-boksova i sličnih efekata.

Reference korišćene u radu se mogu citirati bilo po klasičnom sistemu, kao „fus–note”, bilo po „Harvard sistemu”, tj. po abecednom redu autora. Kod klasičnog načina citiranja, „fus–note” se u rukopisu predaju prema rednom broju, na kraju članka, ali pre rezimea, a pri redakciji teksta se premeštaju na određene strane. Kod abecednog sistema, neposredno pre spiska referenci, nalaze se napomene, sa njihovim rednim brojem, pod naslovom. Napomene, koje se takođe u redakciji stavljaju na odgovarajuće strane. Pregled literature i izvora dostaviti na posebnim listovima. Literatura se daje jezikom i pismom kojim je objavljena.

Crteži se obeležavaju oznakom „sl.” (npr. sl. 2.), a fotografije koje zauzimaju celu stranu sa „T.” (tabla) i rimskim brojem. Kada su fotografije u tekstu, označavaju se sa „il.” (ilustracija). Tabele se označavaju neskraćeno (Tabela 1).

Kod članaka na srpskom jeziku legende su dvojezične, na srpskom i stranom jeziku, na kome je rezime. Kod članaka na jednom od svetskih jezika, legende su samo na jeziku članka.

Pored kompjuterskog medija (CD/DVD) obavezna je i dostava papirne verzije teksta rukopisa. Na dostavljenom kompjuterskom mediju naznačiti ime autora, naslov rada kao i upotrebljen program pri obradi teksta, najpoželjnije u Microsoft Word-u.

Uz svaki rad, na posebnom prilogu dati punu adresu autora i njegov broj telefona na poslu / privatni. Svi fajlovi jednog priloga — tekst, ilustracije, treba da obezbede razumljivo i lako korišćenje (nazvati ih prema autoru ili naslovu). Fajlovima ne davati nazive ćirilicom ili sa tzv. yu slovima (č, ć, đ, ž, š). U tekstu obeležiti kurzive, latinicu, rimske brojeve, fus–note (ukoliko su automatski, generisane obeležiti brojeve; ukoliko su otkucane u zagradi obeležiti ceo tekst fus–note), reference ilustracija, bilo koji tekst koji zahteva posebnu obradu (ligature, grčki / starogrčki i sl.). Štampani tekst treba da bude paginiran.

Kompletan tekst sa svim prilozima (tekst, ilustracije, fotografije maksimalno do 30 strana). Rukopisi se ne vraćaju.

2. Ilustracije

Ilustracije / grafički prilozi (karte, crteži, tabele...) prilažu se u klasičnoj verziji pripreme, na pausu ili hameru bez legendi, sa najtanjom linijom debljine od 0,2 mm. Ukoliko se prilozi predaju u digitalnoj formi, ili se prilažu na pausu, odštampani laserskim štampačem, potrebna je minimalna rezolucija od 300 dpi. Fotokopije se neće primati. Crteži pokretnih predmeta treba da sadrže razmernik.

Fotografije moraju biti kvalitetni pozitivi, crno–beli ili u boji, u formatu 9 x 13 cm ili većem, ili digitalne, dostavljene na kompjuterskom mediju, u JPEG ili TIFF formatu minimalne rezolucije 300 dpi. Svaka ilustracija treba da bude poseban fajl. Poželjno je da sve ilustracije budu predate i štampane na papiru. Pri predaji priloga samo izuzetno koristiti elektronsku poštu. Legende grafičkih priloga i fotografija prilažu se na posebnim listovima. Svi likovni prilozi moraju biti označene brojevima na poleđini koji odgovara broju u tekstu i odgovarajućoj legendi i u tekstu sa označenim približnim položajem, koji za uredništvo neće biti obavezujući. Izvori ilustracija, kada nisu samih autora, moraju biti naznačeni.

Radovi koji ne ispunjavaju sve navedene zahteve biće vraćeni autoru na doradu.

Za dodatne informacije kontaktirajte članove uredništva na broj telefona 025/22-728 ili putem elektronske pošte.

Uredništvo Godišnjaka Gradskog muzeja Sombor

Facebook Twitter Google+ E-mail