Gradski muzej Sombor

Otvorena arheološka izložba „SO–ARHEO 2012”

U četvrtak, 25. oktobra 2018. otvaranjem arheološke izložbe „SO–ARHEO 2012” obeležen je značajan jubilej — 135 godina muzejske delatnosti u Somboru. Izložbu je otvorio dr Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva, uz prisustvo velikog broja kolega i prijatelja muzeja. Skrećući pažnju na značaj ovakvih izložbi za arheologiju i društvo u celini, kolega Crnobrnja pozvao je sve na  budnost, budući da je Srpsko arheološko društvo jedno od najstarijih strukovnih udruženja u Srbiji pokrenulo kampanju podizanja svesti o značaju očuvanja arheološkog nasleđa.

Otvaranje izložbe „SO–ARHEO 2012”

Autori izložbe i kataloga su Anđelka Putica, viši kustos arheolog GMS i Viktorija Uzelac, kustos arheolog GMS, dok su dizajn izložbe osmislili Nenad Jončić, Olivera Damjanović, Pavle Karabasil, Anđelka Putica i Viktorija Uzelac. Saradnici na izložbi su prof. dr Sofija Stefanović, dr Ivana Živalјević, Jelena Marković, Dragoslav Stojanović — 3D video animacija kranijalnog skeleta Laboratorija za bioarheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Konzervaciju eksponata su sačinili Joška Erdelјi i Pavle Karabasil, viši konzervator GMS. Autori fotografija su Dragan Anđelić, Dragan Radojević, Pavle Karabasil, muzike Zoran Vranješ, a led filma Viktorija Uzelac.

Pogled izložbe „SO–ARHEO 2012”

Izložba će biti otvorena od 25. oktobra do 23. novembra 2018. u izložbenim prostorijama (glavni ulaz).

Na izložbi posetioci imaju priliku da vide izloženih 188 eksponata po tematskim celinama i u hronološkom okviru koji su propraćeni rekonstrukcijama i na vizualu panoa. Prikazan je deo antropološkog materijala sa nekropole u Čičovima, sa 3D animacijama uz izložene arheološke eksponate.

Detalj s izložbe „SO–ARHEO 2012”

Prikupljen je bogat fond arheoloških predmeta koji svedoče o dinamičnom smenjivanju naroda i kultura na teritoriji Sombora. Pojedinačni predmeti pronađeni u naseljima i nekropolama veoma su značajni za dalje proučavanje i arheološko istraživanje, budući da je originalna arheološka slika narušena mehaničkim i hemijskim uticajima, modernim rastinjem i aktivnostima ljudi i životinja, posebno intenzitetom i obimom modernih poljoprivrednih radova i urbanizacijom određenih teritorija.

Nekropola u Čičovima

Ova zaštitna istraživanja ukazala su i na potencijal za buduća sistematska istraživanja na dva lokaliteta u Somboru (Gradina i  Čičovi), Svetozar Miletiću (Atarski put) i lokalitetu Sekeš u Doroslovu. Ovim tipom izložbi ukazuje se na neophodnost interdisciplinarnog pristupa u istraživanjima lokaliteta sa ciljem sprečavanja uništavanja arheoloških celina i raznošenja bogate arheološke građe sa lokaliteta na teritoriji Sombora.

Predavanje u okviru projekta „Podizanje svesti o značaju  arheološkog nasleđa”

U petak, 26. oktobra 2018. godine je održano predavanje koje je organizovalo Srpsko arheološko društvo u okviru projekta „Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa” u saradnji sa Gradskim muzejom Sombor. Namera ovog projekta je da kroz saradnju sa donosiocima odluka i stručnim službama lokalnih samouprava otpočnemo rad na široj kampanji podizanja svesti o značaju očuvanja arheološkog nasleđa. Podizanjem svesti o značaju arheološke baštine, upoznavanjem sa propisima i procedurama, kao i kroz ukazivanje na dobre i loše primere delovanja lokalnih samouprava, smatramo da se u znatnoj meri može popraviti i odnos šire zajednice prema arheološkom nasleđu. Dr Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva, održao je iscrpno predavanje i sve prisutne upoznao sa tim šta je arheologija, koji su principi istraživanja, sa ciljem da slušaoci steknu osnovnu predstavu o kompleksnosti arheoloških istraživanja. Izlaganje o arheološkom nasleđu na teritoriji Sombora sa osvrtom na probleme ugroženih lokaliteta vodile su koleginice iz muzeja Anđelka Putica i Viktorija Uzelac.

Facebook Twitter Google+ E-mail