Gradski muzej Sombor

Otvorena arheološka izložba „SO–ARHEO 2012”

U četvrtak, 25. oktobra 2018. otvaranjem arheološke izložbe „SO–ARHEO 2012” obeležen je značajan jubilej — 135 godina muzejske delatnosti u Somboru. Izložbu je otvorio dr Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva, uz prisustvo velikog broja kolega i prijatelja muzeja. Skrećući pažnju na značaj ovakvih izložbi za arheologiju i društvo u celini, kolega Crnobrnja pozvao je sve na  budnost, budući da je Srpsko arheološko društvo jedno od najstarijih strukovnih udruženja u Srbiji pokrenulo kampanju podizanja svesti o značaju očuvanja arheološkog nasleđa.

Otvaranje izložbe „SO–ARHEO 2012”

Autori izložbe i kataloga su Anđelka Putica, viši kustos arheolog GMS i Viktorija Uzelac, kustos arheolog GMS, dok su dizajn izložbe osmislili Nenad Jončić, Olivera Damjanović, Pavle Karabasil, Anđelka Putica i Viktorija Uzelac. Saradnici na izložbi su prof. dr Sofija Stefanović, dr Ivana Živalјević, Jelena Marković, Dragoslav Stojanović — 3D video animacija kranijalnog skeleta Laboratorija za bioarheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Konzervaciju eksponata su sačinili Joška Erdelјi i Pavle Karabasil, viši konzervator GMS. Autori fotografija su Dragan Anđelić, Dragan Radojević, Pavle Karabasil, muzike Zoran Vranješ, a led filma Viktorija Uzelac.

Pogled izložbe „SO–ARHEO 2012”

Izložba će biti otvorena od 25. oktobra do 23. novembra 2018. u izložbenim prostorijama (glavni ulaz).

Na izložbi posetioci imaju priliku da vide izloženih 188 eksponata po tematskim celinama i u hronološkom okviru koji su propraćeni rekonstrukcijama i na vizualu panoa. Prikazan je deo antropološkog materijala sa nekropole u Čičovima, sa 3D animacijama uz izložene arheološke eksponate.

Detalj s izložbe „SO–ARHEO 2012”

Prikupljen je bogat fond arheoloških predmeta koji svedoče o dinamičnom smenjivanju naroda i kultura na teritoriji Sombora. Pojedinačni predmeti pronađeni u naseljima i nekropolama veoma su značajni za dalje proučavanje i arheološko istraživanje, budući da je originalna arheološka slika narušena mehaničkim i hemijskim uticajima, modernim rastinjem i aktivnostima ljudi i životinja, posebno intenzitetom i obimom modernih poljoprivrednih radova i urbanizacijom određenih teritorija.

Nekropola u Čičovima

Ova zaštitna istraživanja ukazala su i na potencijal za buduća sistematska istraživanja na dva lokaliteta u Somboru (Gradina i  Čičovi), Svetozar Miletiću (Atarski put) i lokalitetu Sekeš u Doroslovu. Ovim tipom izložbi ukazuje se na neophodnost interdisciplinarnog pristupa u istraživanjima lokaliteta sa ciljem sprečavanja uništavanja arheoloških celina i raznošenja bogate arheološke građe sa lokaliteta na teritoriji Sombora.

Predavanje u okviru projekta „Podizanje svesti o značaju  arheološkog nasleđa”

U petak, 26. oktobra 2018. godine je održano predavanje koje je organizovalo Srpsko arheološko društvo u okviru projekta „Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa” u saradnji sa Gradskim muzejom Sombor. Namera ovog projekta je da kroz saradnju sa donosiocima odluka i stručnim službama lokalnih samouprava otpočnemo rad na široj kampanji podizanja svesti o značaju očuvanja arheološkog nasleđa. Podizanjem svesti o značaju arheološke baštine, upoznavanjem sa propisima i procedurama, kao i kroz ukazivanje na dobre i loše primere delovanja lokalnih samouprava, smatramo da se u znatnoj meri može popraviti i odnos šire zajednice prema arheološkom nasleđu. Dr Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva, održao je iscrpno predavanje i sve prisutne upoznao sa tim šta je arheologija, koji su principi istraživanja, sa ciljem da slušaoci steknu osnovnu predstavu o kompleksnosti arheoloških istraživanja. Izlaganje o arheološkom nasleđu na teritoriji Sombora sa osvrtom na probleme ugroženih lokaliteta vodile su koleginice iz muzeja Anđelka Putica i Viktorija Uzelac.

Arheološki programi povodom 135 godina Muzeja

Gradski muzej Sombor 2018. godine obeležava 135 godina od osnivanja, od početka rada Istorijskog društva Bač–bodroške županije, koje je ostavilo bogato nasleđe da ga čuvamo i unapređujemo. Povodom ovog značajnog jubileja u muzeju će biti realizovana dva zanimljiva arheološka programa:

Plakat izložbe „SO–ARHEO 2012”

Četvrtak, 25. oktobar u 18 sati — Izložba „SO–ARHEO 2012”

Na izložbi će biti predstavljeni rezultati zaštitnih arheoloških iskopavanja sprovedenih na trasi gasovoda u okviru gasifikacije Sombora, od aprila do decembra 2012. Postavka će biti u izložbenim prostorijama Muzeja (glavni ulaz).

Amfora iz srednjeg bronzanog doba, Vodice Čonoplja

Petak, 26. oktobar 2018. u 12 sati — Predavanja

Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa

Predavač: dr Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva. Projekat je finansiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Nekropola, Čičovi

Arheološko nasleđe na teritoriji Sombora sa osvrtom na probleme ugroženosti arheoloških lokaliteta

Predavači: arheolozi Gradskog muzeja Sombor: Anđelka Putica, viši kustos arheolog i Viktorija Uzelac, kustos arheolog.