Gradski muzej Sombor

Arheologija

Početak formiranja arheološke zbirke Gradskog muzeja u Somboru poklapa se sa osnivanjem Istorijskog društva Bač–bodroške županije 11. maja 1883. godine.

Bač–bodroška županija obuhvatala je prostor današnje Bačke, kojoj su geografske okvire odredili na zapadu i jugu Dunav, a na istoku Tisa; na severu ova granica je u odnosu na današnju državnu granicu pomerena nešto severnije, obuhvatajući prostor današnje južne Ugarske. Arheološki materijal sakupljen sa pomenutog prostora dospeo je u zbirku Društva sa sedištem u Somboru, koje već 1885. godine pokreće svoj stručni časopis „Godišnjak” (Evkönyv), zbornik radova iz istorije, arheologije i etnografije Bačke. Dve godine kasnije Društvo dobija svoj prostor u tadašnjoj županijskoj zgradi i materijalnu pomoć za rad i arheološka iskopavanja, a dvadesetak godina nakon svog formiranja, 1904. godine, zbirka je izložena i dostupna javnosti.

Na stranicama „Godišnjaka” publikuju se i rezultati prvih arheoloških istraživanja. U dva navrata u njemu je štampan popis u to vreme poznatih arheoloških nalazišta. Ilustrovani vodič kroz arheološku zbirku Istorijskog društva iz 1908. godine donosi osnovne informacije o mestu i okolnostima nalaza pribavljenih predmeta; prema njemu u arheološkoj i numizmatičkoj zbirci ima 9.970 predmeta.

Rad Društva zamire 1918. godine i obnovljen je 1936. godine. Konačni vlasnik ovih zbirki postaje današnji Gradski muzej u Somboru.

Praistorija

Srednji vek